Politika për privatësinë


Përkushtimi ynë për privatësinë

Privatësia juaj është e rëndësishme si për ne, ashtu edhe për ju. E dimë që juve iu urreni mesazhet SPAM po aq sa edhe ne. Prandaj nuk do t’i ndajmë asnjëherë ose nuk do t’i shesim asnjëherë informacionet tuaja pa lejen tuaj të qartë. Ne i respektojmë të drejtat tuaja dhe do të bëjmë çdo gjë që kemi në dorë për t’i mbrojtur informacionet tuaja personale. Për të ruajtur transparencë të plotë, japim këtë njoftim për të shpjeguar praktikat tona për mbledhjen e informacioneve online. Kjo politikë për privatësinë përmban rregulloren e privatësisë së Multinet (në këtë politikë, sinonime me ne, dhe me kompaninë tonë) dhe zbatohet ekskluzivisht për informacionet që mblidhen në këtë faqe interneti.

Mbledhja, përdorimi dhe ndarja e informacionit

Ne jemi pronarët e vetëm të informacioneve që mblidhen në këtë faqe interneti. Ne kemi akses vetëm në informacionet që ju na jepni me dëshirë me email ose me kontakt tjetër të drejtpërdrejtë. Ne nuk do t’i shesim apo t’i ndajmë këto informacione me asnjë tjetër. Ne do t’i përdorim informacionet tuaja për t’iu përgjigjur kërkesave tuaja. Ne nuk do t’ua kalojmë të dhënat tuaja palëve të treta jashtë organizatës sonë, përveç nëse kjo është e nevojshme për të plotësuar kërkesën tuaj.

Zbulimi

Kjo faqe interneti mund të përdorë shërbimin e analizës së web-it nga Google. Google mund të regjistrojë klikimet e mausit, lëvizjet e mausit, aktivitetin e lëvizjeve nëpër faqe dhe tekstin që shkruani në këtë faqe interneti. Kjo faqe interneti nuk e përdor Google për të mbledhur të dhënat personale që vendosen në këtë faqe interneti. Google gjurmon zakonet tuaja të navigimit në faqe interneti, të cilat nuk përdorin shërbimet e Google.

Siguria

Ne marrim masa parandaluese për t’i mbrojtur të dhënat tuaja. Kur ju na jepni informacione konfidenciale nëpërmjet faqes së internetit, informacionet tuaja janë të mbrojtura si online, ashtu edhe offline.

Çdo herë që ne mbledhim informacione personale, këto informacione enkriptohen dhe transmetohen tek ne në mënyrë të sigurt. Mund ta kontrolloni këtë duke parë simbolin e kyçit të mbyllur në shfletuesin e internetit tuaj ose duke kërkuar https në fillim të adresës së faqes së internetit.

Ndërkohë që ne përdorim enkriptim për t’i mbrojtur informacionet sensitive që transmetohen online, ne i mbrojmë edhe informacionet tuaja offline. Vetëm punonjësve që u duhen informacionet për të kryer një punë specifike (për shembull, plotësim faturash ose shërbim klienti), u jepet e drejta të shohin informacionet personale. Kompjuterët / serverët në të cilën i ruajmë të dhënat personale, mbahen në një vend të sigurt.

Formulari i kontaktit

Që të kemi mundësi t’ju kontaktojmë, përdoruesi duhet të plotësojë formularin e kontaktit. Kur plotësoni formularin, përdoruesi duhet të japë disa informacione të caktuar (si emrin dhe adresën e email-it). Këto informacione përdoren për t’ju informuar lidhur me produktet / shërbimet në faqen tonë të internetit, për të cilat keni shprehur interes.

Linqet

Kjo faqe interneti përmban linqe për në faqe interneti të tjera Ju lutemi mbani parasysh se ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose për praktikat e privatësisë së këtyre siteve të tjera. Ne i nxitim përdoruesit të jenë në dijeni se kur largohen nga vendi për të lexuar deklaratat e privatësisë së çdo faqeje interneti tjetër që mbledh informacione të cilat mund të identifikohen personalisht.

Politika e email-ëve

Multinet ka një politikë të rreptë kundër mesazheve spam.

Multinet nuk do të shesë ose nuk do t’ia japë asnjëherë adresën tuaj të email-it palëve të treta.

Multinet nuk dërgon me email mesazhe komerciale të pakërkuara. Multinet u dërgon email-ë komercialë atyre që kanë tashmë marrëdhënie biznesi me ne. Një marrëdhënie ekzistuese biznesi do të thotë që marrësi i email-it ka bërë një blerje, ka kërkuar informacion, i është përgjigjur një studimi ose pyetësor, ose ka pasur një kontakt offline me kompaninë tonë. Marrësit e email-ëve mund të na kontaktojnë në çdo kohë për të mos marrë më mesazhe direkte.

Multinet nuk përfshihet në praktikat e dërgimit të email-ëve pështjellues, si për shembull fjalë pështjelluese në subjekt ose falsifikim të adresave të email-ëve.

Multinet nuk mbështet praktikat mashtruese në marketingun me email.

Kushtet e përdorimit

Multinet është një kompani me bazë në Zvicër, e cila operon dhe mirëmban një faqe interneti me URL http://multinetcom.ch/ (the "Website"). Duke pranuar faqen tonë të internetit, ju pranoni t’i përmbaheni këtyre kushteve të përdorimit (kjo “Kontratë”). Nëse nuk jeni dakord me diçka në këtë kontratë ose me politikën e Multinet për privatësinë, mos e përdorni këtë shërbim. Kjo kontratë mund të modifikohet nga Multinet në çfarëdo kohe, me efekt nga koha e publikimit në këtë faqe interneti. Nëse e përdorni këtë shërbim pas këtij publikimi, ju i pranoni këto ndryshime. Kjo kontratë përmban politikën e Multinet për privatësinë dhe të gjitha referencat e faqeve të internetit.

Përshkrimi i shërbimeve

Ne u ofrojmë përdoruesve akses në informacionet jo-detyrues rreth kompanisë sonë. Përveç nëse tregohet shprehimisht ndryshe, çdo veçori e re që zgjeron ose përmirëson shërbimin aktual, i nënshtrohet kësaj Kontrate. Ju jeni përgjegjës për pasjen e aksesit në shërbim. Ky akses mund të jetë subjekt i tarifave të palëve të treta (p.sh. tarifat ISP ose të minutazhit). Përveç kësaj, ju duhet të siguroni dhe mbani përgjegjësi për të gjitha pajisjet që janë të nevojshme për të përdorur shërbimin, si kompjuter dhe modem apo pajisje tjetër aksesi.

Duke përdorur faqen e internetit, ju pranoni se kjo Kontratë mund t’ju vihet në dispozicion në format elektronik. Ju lutemi printojeni një kopje të këtij dokumenti për regjistrimet tuaja. Për të ruajtur një kopje elektronike të kësaj Kontrate, mund ta ruani në çfarëdo programi për përpunim teksti. Ju keni të drejtën të merrni një kopje në letër të kësaj kontrate. Nëse doni një kopje në letër, ju lutemi na shkruani.

Të drejtat e pronësisë

Multinet zotëron dhe ruan të gjitha të drejtat e pronësisë të shërbimit. Faqja e internetit përmban materiale të mbrojtura me të drejtë autori, marka tregtare dhe informacione të tjera pronësie të Multinet dhe të të licensuarve të tij. Përveç informacioneve që janë në sferën publike ose për të cilat keni marrë lejen me shkrim, ju pranoni që të mos riprodhoni, dyfishoni, kopjoni, shitni, tregtoni, rishitni, modifikoni, publikoni, transmetoni, shpërndani, kryeni, shfaqni ose krijoni punë derivate që bazohen te shërbimi, apo të përdorni për qëllime komerciale ndonjë pjesë të shërbimit, vetë përdorimin e shërbimit, apo ta aksesoni shërbimin apo kodin kompjuterik që bën të mundur shërbimin (i referuar ndonjëherë si “Softueri”). Nuk lejohet që të publikoni, shpërndani, riprodhoni ose krijoni punë derivate të bazuara në materiale të mbrojtura me të drejtat e autorit, marka tregtare ose informacione të tjera pronësie pa aprovimin me shkrim të pronarit të këtyre të drejtave të pronësisë. Midis jush dhe Multinet, ju zotëroni të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat në logot dhe markat tuaja tregtare, përveç nëse ato vijnë prej informacioneve të pronësisë të Multinet. Ju pranoni dhe i jepni këtu Multinet të drejtën dhe lejen e kufizuar, jo-ekskluzive dhe lejen për të riprodhuar, shpërndarë, shfaqur dhe përdorur materialet tuaja dhe pronën tuaj intelektuale sipas nevojës për të përmbushur detyrimet që gjenden në këtë kontratë. Gjithashtu ju i jepni Multinet lejen për të përdorur emrin dhe logon tuaj në materialet e marketingut të Multinet, si edhe listat e klientëve, si për shembull në faqen e internetit të Multinet.